Kokkuvõte - summary

Kokkuvõte

Täienduskoolituse eesmärgid:

Kuna koolitus (“Developing Oral Fluency in English Classroom”) oli mõeldud õpetajatele, kes töötavad õpilastega vanuses 11-19, siis üheks eesmärgiks oli tutvustada tegevusi, harjutusi ja meetodeid, et motiveerida teismelisi õpilasi tunnis aktiivselt kaasa töötama ja rääkima, et areneks õpilaste kõnelemis- ja suhtlemisoskus. Samuti oli eesmärgiks mängida läbi tegevused ja harjutused, mida saab kergesti sobitada erinevatele vanustele sõltumata tunni teemast ja siduda need igapäevaeluga. Peale selle oli eesmärgiks planeerida ja anda tund kaasõpetajatele, koostada väheste vahenditega materjalid ning analüüsida tunni edukust.
Koolituse teiseks oluliseks eesmärgiks oli õpetaja enda keele arendamine, et suuline kõne muutuks soravamaks, tuleks juurde kindlust suhtlemisel ja kõnelemisel, töötada intonatsiooni ja hääldusega, mõista kõnekeelseid väljendeid ja tuua neid klassiruumi väljaspoolt koolitundi.
Lisaks kõigele luua kontakte üle Euroopa õpetajate/ koolide vahel, et töötada hiljem ühiste projektide kallal. Koolituse eesmärk oli ka anda ülevaade Briti haridussüsteemist ja muudatustest selles.
Ringreiside eesmärk oli tutvustada ajaloolisi ja kultuurilisi huviobjekte ning looduskauneid kohti, et aidata mõista paremini sealseid inimesi, kohalikku kultuuri ja ajalugu.


Tulemused ja järeldused:

Tulemustega olen väga rahul. Koolitus oli organiseeritud väga hästi. Eelnev info koolituse kohta vastas täiesti  toimunule. Tunnid, loengud, reisid olid huvitavad ja inspireerivad. Meeldis, et hääldus- ja intonatsiooniharjutusi tehti ka lähtudes sellest, millist keelt kõneleb koolitusel osaleja emakeelena. “Pealtkuulmise” (eavesdropping) harjutus oli hea väljakutse ning harjutas kõrva inglise keelt emakeelena kõnelejate juttu kuulama ka väljaspool klassiruumi. Seeläbi omandasime palju häid ja igapäevaseid kõnekeelseid väljendeid ning tundides selgitati meile, millises olukorras üht või teist väljendit veel kasutatakse.
Rühmades planeeritud tunnid andsid koostöökogemuse ning hulgaliselt materjali ja mõtteid, mida tundides teistmoodi teha, et õpilased oleks huvitatud kaasa mõtlema ja rääkima. Näidistunnile anti osalejate poolt kohest tagasisidet.
Hoopis midagi muud on õpetada inglise keelt ja kultuuri, kui oled ise selle keskel viibinud. Meeldis, et majutus oli kodudes ja sai suhelda pererahvaga. See andis hea ülevaate inglaste igapäevasest elust ja kommetest. Koolitus oli sobiva pikkusega. Sain väga palju huvitavat materjali Inglismaa kohta. Seda kõike saab edaspidi tundides kasutada.
Koolituse mõju Toetusesaaja isiklikule, ametialasele arengule ja asutusele:

Koolituse läbimine aitas mul saada enesekindlust keelekeskkonnas toimetulekuks, samuti sain vahetada ideid ja materjale kolleegidega üle Euroopa ning luua kontakte, kellega edaspidi töötada ühiselt nii internetipõhiste kui mitmepoolsete projektide kallal. Saan julgustada oma kolleege haarama võimalusest töötada koostööprojektide kallal koolidega mujalt Euroopast. Samuti olen enesekindlam nii erialaselt kui keele kasutuselt, kuna töötati meie häälduse, intonatsiooni, rõhuga ning tegevused ja harjutused, mis koos läbi said mängitud on kasutatavad erinevates kooliastmetes, on teismelistele kaasakiskuvad ning igale teemale kohandatavad. Pealegi on mul hulgaliselt värskeid ideid ja materjale, mida kasutada oma tundides, et muuta oma tunnid atraktiivsemaks ja efektiivsemaks. Lisaks saan rikastada oma tunde isikliku kogemusega ja lugudega Inglismaa looduskaunitest ja ajaloolis-kultuurilistest paikadest, samuti näidata fotosid.


Summary


The course “Developing Oral Fluency in English Classroom” was meant for the teachers working with pupils aged 11-19 years. One of the aims was to introduce activities and techniques to motivate teenager learners to take part in the lesson, to develop their speaking and communicative skills. Also to work with the activities which can be adapted to participants’ teaching contexts. As well asto encourage participants to design their own activities and resource materials and prepare a micro-teaching lesson for the peers demonstrating and integration of classroom activities with the “outside world”.
Another important purpose of the course was to develop teachers’ personal language – to make it more fluent; work on the intonation, pronunciation, stress, to increase speakers’ confidence while communicating, to pick up colloquial English and share it in the class and learn how the language works.
What is more, very important is to create contacts with teachers from different European countries and establish links leading to possible participation in a Comenius project.
Also, giving insight into the British Education system and its new developments was one of the objectives.
The aim of the excursions to places of historic and cultural interest and to local places of outstanding natural beauty was to raise cultural awareness.

I am very satisfied with the results of the course. The course was well-organised. The previous information about the course was adequate. The sessions and the trips/ excursions were interesting and inspiring. I liked that the tasks on pronunciation and intonation were chosen according to the participants’ mother tongue.  Eavesdropping task was a great challenge as I had to train my ear to listen to the native language speakers and follow their speech speed to pick up some colloquial English overheard outside the classroom.
Micro-teaching activities planned by the participants gave an experience of co-operation work between the teachers from different countries. I got a great amount of materials and ideas to use in the classroom and what I can do differently to encourage my students to speak.
Definitely, it is totally different to teach English language and culture after two-weeks time of experiences in England. I liked the home-accommodation as I could speak to the hosts and be part of their everyday life.
The course was long enough. I could collect a lot of interesting authentic materials like bus timetables, menus, newspapers, leaflets etc. I can use these all in my class.

The course helped me to gain self-confidence. I am more confident in teaching and using English language. I have exercises which can be used with different age groups and different topics. Furthermore, we were working at intonation, pronunciation, stress.
Also, I could exchange the ideas and materials with colleagues all over the Europe. Now I have plenty of fresh ideas to use in my classroom to make my classes more attractive and effective. I can enrich my classes with my own experiences, impressions and stories about places with natural beauty, history and culture. As I took a lot of photos and collect authentic materials, I can enliven my classes with them, too.
In addition, I made contacts so that my school can start new Internet-based or multilateral projects. I can encourage my colleagues in my school to work on the projects with other schools and colleagues from different places in the EU.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar